บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าหลัก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าแรก I   MY ACCOUNT I   แผนผังเว็บไซต์ I   ติดต่อเรา
TH I   EN

ลงทะเบียนใหม่
เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว
(หมายเลขโทรศัพท์มือถือ)
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวทางอีเมล์ จากกองทุนรวมยูโอบี (ประเทศไทย)
โปรแกรมคำนวณเงินลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
Download Plug-in
ข่าว
ประกาศยกเว้นไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของ กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี (UOBSD) และกองทุนเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF) สำหรับรายการส่งเสริมการขาย LTF และ RMF
22 Apr 2014
รายละเอียด >
กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเว่อร์ B เปิดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า : ระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2557  อายุโครงการประมาณ 3 เดือน
22 Apr 2014
รายละเอียด >
การจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต - ปันผล
4 Apr 2014
รายละเอียด >
ประกาศกองทุนเปิด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต - ปันผล เรื่องการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและระยะเวลาพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเงินปันผล
4 Apr 2014
รายละเอียด >
มูลค่าหน่วยลงทุน


ING Premier อีกมิติแห่งการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
  สมัครงาน   |      คำเตือน    |    All content copyright UOB Asset Management (Thailand). Please read the Disclaimer before proceeding.