บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าหลัก
หน้าแรก I   MY ACCOUNT I   แผนผังเว็บไซต์ I   ติดต่อเรา
TH I   EN
กองทุนรวมยูโอบี (ประเทศไทย)
โปรแกรมคำนวณเงินลงทุน
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวทางอีเมล์
จากกองทุนรวมยูโอบี (ประเทศไทย)
Download Plug-in

ข้อมูลกองทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
รายงานการลงทุนประจำเดือน
ราคาและผลตอบแทน
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF)
Good Corporate Governance LTF (CG-LTF)

ประเภทกองทุน กองทุนหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกำหนด (Specific Fund)
นโยบายการลงทุน มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ และสามารถลงทุนระยะยาว (อย่างน้อย 5 ปี) และรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้
วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 ตุลาคม 2547
จำนวนเงินทุนโครงการ (ล้านบาท) 5,000
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
วันสิ้นสุดกองทุน ไม่มีกำหนด
ค่าความเสี่ยง 4 - เสี่ยงสูง
ประเภทความเสี่ยงกองทุน 6 - กองทุนรวมตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ไม่มี
รายละเอียดดารสั่งซื้อ-ขาย หน่วยลงทุน
การรับซื้อคืนอัตโนมัติ ไม่มี
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน    
วัน-เวลา การสั่งซื้อ ทุกวันทำการ, เวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งแรก (บาท) 2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งต่อไป (บาท) ไม่กำหนด
การสั่งขายหน่วยลงทุน    
วัน-เวลา การสั่งขาย ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งขาย ไม่มี
การชำระเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ ปัจจุบันสามารถทำได้ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน(T+4)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)  
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ 1%
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย 1% (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ )
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า 1% ( ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ )
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก 1% ( ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ )
ค่าธรรมเนียมการโอน ไม่มี
ค่าส่วนต่างการซื้อ-ขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ต่อปี)  
การบริหารจัดการ ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วม ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15%
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.12%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจริง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
  สมัครงาน   |      คำเตือน    |    All content copyright UOB Asset Management (Thailand). Please read the Disclaimer before proceeding.