บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าหลัก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าแรก I   MY ACCOUNT I   แผนผังเว็บไซต์ I   ติดต่อเรา
TH I   EN
กองทุนรวมยูโอบี (ประเทศไทย)
โปรแกรมคำนวณเงินลงทุน
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวทางอีเมล์
จากกองทุนรวมยูโอบี (ประเทศไทย)
Download Plug-in

ข้อมูลกองทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
รายงานการลงทุนประจำเดือน
ราคาและผลตอบแทน
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล (VFOCUS-D)
Thai Value Focus Equity - Dividend Fund (VFOCUS-D)

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีกิจการมั่นคง ทำกำไรดีสม่ำเสมอ และมีรายได้ไม่ผันผวนรุนแรงตามภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจการที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของหลักทรัพย์ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อีกร้อยละ 20 ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้ 1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และการคาดการณ์แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต หรือ 2. มีอัตราการจ่ายเงินปันผล สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หรือของหลักทรัพย์กลุ่มเดียวกัน หรือ 3. ผลประกอบการในปัจจุบันและอนาคต โดยจะพิจารณาจากรายได้และกำไรค่อนข้างสม่ำเสมอไม่ผันผวนรุนแรงไปตามภาวะเศรษฐกิจ หรือ 4. เป็นหุ้นที่มีมูลค่าราคาต่ำกว่าราคาที่เหมาะสม โดยมีราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E Ratio) และราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value : P/BV Ratio) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของกลุ่ม
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยคาดหวังผลตอบแทนที่สูง และสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้
วันที่จดทะเบียนกองทุน 7 กันยายน 2555
จำนวนเงินทุนโครงการ (ล้านบาท) 20,000 ล้านบาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล   กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น
(กดเพื่อดูประวัติการจ่ายเงินปันผล)
วันสิ้นสุดกองทุน ไม่มีกำหนด
ค่าความเสี่ยง 4 - เสี่ยงสูง
ประเภทความเสี่ยงกองทุน 6 - กองทุนรวมตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ไม่มี
รายละเอียดดารสั่งซื้อ-ขาย หน่วยลงทุน
การรับซื้อคืนอัตโนมัติ ไม่มี
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน    
วัน-เวลา การสั่งซื้อ ทุกวันทำการก่อน 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งแรก (บาท) 2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งต่อไป (บาท) ไม่กำหนด
การสั่งขายหน่วยลงทุน    
วัน-เวลา การสั่งขาย ทุกวันทำการก่อน 15.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งขาย ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืน ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน(T+4)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)  
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ 1%
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า 1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน 50 บาท ต่อ 2,000 หน่วยหรือเศษของ 2,000 หน่วย แต่ไม่เกิน 25,000 บาท (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าส่วนต่างการซื้อ-ขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ต่อปี)  
การบริหารจัดการ ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วม ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.13%
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.12%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจริง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
  สมัครงาน   |      คำเตือน    |    All content copyright UOB Asset Management (Thailand). Please read the Disclaimer before proceeding.